INNOWACJE


SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
Wspieranie komunikacji poprzez aktywność sensomotoryczną

 

 

 

 Czas realizacji:

Działalność innowacyjna rozpoczęła się z dniem Od 01.12.2018 r., a zakończyła do 30.05.2019r r. Obejmowała uczniów klasy I-III (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).

 Autor: Agnieszka Michalak

 Typ innowacji: metodyczna.

Krótki opis nowatorskich rozwiązań metodycznych:

Celem innowacji było integrowanie działań logopedycznych, terapeutycznych, stymulowanie rozwoju mowy i języka , wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez różnorodne działania edukacyjne uwzględniające indywidualne tempo i możliwości rozwojowe dziecka, ćwiczenie uwagi, spostrzegawczości i pamięci słuchowej i wzrokowej, sensomotoryczna stymulacja bazowych systemów zmysłowych. Podczas prowadzonych zajęć oprócz tradycyjnych ćwiczeń logopedycznych bazujących na materiale słownym i obrazkowym uczniowie poddawani byli stymulacjom na sprzęcie wykorzystywanym podczas terapii SI. Uczniowie utrwalali ćwiczony materiał podczas huśtania się, kręcenie, skakania, turlania się oraz podczas wielu innych atrakcyjnych dla tego okresu rozwojowego aktywności. Stymulacja bazalnych układów sensorycznych podczas zajęć logopedycznych zwiększyła więc szansę na prawidłowy odbiór i przyswojenie podawanego materiału oraz poprawiła koncentrację dzieci na zadaniu i terapeucie. Z wychowawcą klasy do której uczęszczają dzieci poddane innowacji przeprowadzona była ankieta. Na podstawie rozmowy ustalono iż w ostatnim czasie nastąpiła pewna zmiana w funkcjonowaniu niektórych z uczniów. Poprawiło się rozumienie mowy, zwiększył się też zasób słów wymawianych przez uczniów. W większości poprawiła się komunikacja uczniów z otoczeniem. Potrafią już spokojniej siedzieć przy stoliku, uważniej słuchać i patrzeć. Obserwuje się u niektórych z uczniów lepszą umiejętność naśladowania. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, w znaczący sposób poprawiła się ich motywacja do podejmowania zadań komunikacyjnych. Korzystanie ze sprzętu do terapii integracji sensorycznej oraz realizowanie zadań logopedycznych podczas aktywności ruchowych wpłynęło na poprawę kontroli ciała, zwiększyło umiejętność naśladowania, wydłużyło czas uwagi na zadaniu, poprawie uległ kontakt wzrokowy.

  

   


Sprawozdanie
INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

 

„1,2,3 … może się przydać.” – Gry i zabaw, które sprawią, że nauka matematyki stanie się radosną przygodą.

1. Opis zasad innowacji:

a) Czas realizacji: Działalność innowacyjna rozpoczęła się z dniem 22 lutego 2019, a zakończyła 7 czerwca 2019 r. Innowacja obejmowała: - uczniów pełnosprawnych intelektualnie ( klasę V d ze Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie) - uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ( klasę III gimnazjum, zespół edukacyjny III a i klasę II b Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie) - uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  (klasę VIII Szkoły Podstawowej z Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie)

b) Typ innowacji: metodyczna.

c) Krótki opis nowatorskich rozwiązań metodycznych: Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania obejmuje proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów, przez liczenie na palcach, aż do rachowania w pamięci. W trakcie innowacji uczniowie wykorzystali swoje dotychczasowe umiejętności matematyczne, zdolności w sferze percepcji, pamięci, motoryki i myślenia. Zadania utrwaliły i rozwinęły dotychczasowe kompetencje matematyczne i sprawiły, że dziecko w szkole i w życiu potrafił je wykorzystać. Wszystkie treści, metody i formy pracy były dopasowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Prowadzący ćwiczenia stosowali głównie metody aktywizujące, odwołując się do doświadczeń uczniów, motywując ich do wypowiadania się, umożliwiając działanie, badanie oraz tworzenie i zrozumienie, że nauka matematyki stała się zabawą. Wdrożenie innowacji miało na celu integrowanie zespołów klasowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną z uczniami pełnosprawnymi. Integracja ta w naturalny sposób nauczyła pełnosprawnych tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości oraz wzajemnej akceptacji w oparciu o życzliwe odnoszenie się do siebie. Integracja spowodowała zanik niezdrowej rywalizacji na rzecz współdziałania. Podczas wspólnie spędzonych chwil wszyscy szukali wspólnego kodu porozumiewania się. Na zajęciach panowała będzie zasada wzajemnej pomocy. Uczniowie starsi pomagali uczniom młodszym, a uczniowie młodsi uczyli starszych wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu trudności. Pełnosprawni członkowie społeczeństwa nabyli umiejętność poprawnego reagowania na zachowania nietypowe uczniów niepełnosprawnych. Efektem końcowym wspólnych działań było nawiązanie pozytywnych relacji emocjonalno - społecznych.

d) Miejsce realizacji: Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie Obiekty parku leśnego ,,Planty” w Pleszewie

2. Opis podjętych działań:

1. Cele innowacji

Cel główny:

1. Rozwijanie kompetencji matematycznych: planowania, przewidywania, budowania strategii oraz myślenia logicznego.

2. Integrowanie osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi.

Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w oparciu o gry i zabawy matematyczne, tworzenie lapbooka i rozwiązywanie kart pracy.

2. Wzmacnianie koncentracji uwagi i myślenia.

3. Rozwijanie pamięci, spostrzegawczości i kreatywności.

4. Doskonalenie znajomości liczb naturalnych i umiejętności ich szeregowania.

5. Rozwijanie sprawności manualnych, w zakresie małej i dużej motoryki.

6. Tworzenie strategii w budowaniu przestrzennej tabliczki mnożenia.

Cele wychowawcze:

1. Uczenie wytrwałości i cierpliwości oraz odporności na porażki.

2. Podtrzymywanie przyjaźni.

3. Rozwijanie odpowiedzialności ucznia oraz umiejętności współpracy z grupą lub zespołem.

4. Kształtowanie współzawodnictwa.

5.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażką.

6.Integrowanie zespołów klasowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną z uczniami pełnosprawnymi.

Dnia 22 lutego 2019 roku rozpoczęto realizację innowacji. Uczniowie z Zespołu Placówek Specjalnych oraz uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 wzięli udział w grach i zabawach integrujących grupę. Dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o sobie. Wspólnie budowali zaufanie grupy. Rozwiązywali w grupach zestawy gier i zabaw rozwijających działania z zakresu dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Było to spotkanie pełne wrażeń, śmiechu i przyjaznej atmosfery. Przygotowane, nieznane wszystkim gry dydaktyczne, karciane i łamigłówki urozmaiciły wspólnie spędzony czas. Nauka matematyki stała się dla wszystkich radosną przygodą. Spotkanie odbyło się w obiekcie Zespołu Placówek Specjalnych.

W dniu 27 marca 2019 roku odbyło się drugie spotkanie, na którym opracowano lapbooki z liczbami naturalnymi i ich klasyfikacjami: liczby parzyste - nieparzyste, jednocyfrowe – dwucyfrowe, małe- duże, arabskie – rzymskie. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy sześcioosobowe mające na celu integrację. Uczniowie pracowali kreatywnie świetnie się przy tym bawiąc i wykorzystując przygotowanie wcześniej karty pracy z zadaniami. Efektem końcowym były wykonane lapbooki i ich prezentacja. Zajęcia miały formę pracy zespołowej i grupowej. Wspólnie spędzony czas minął nam bardzo szybko w życzliwej atmosferze.

  Dnia 5 kwietnia w Zespole Szkół Nr 1 w Pleszewie odbyło się trzecie wspólne spotkanie, a zarazem pierwsze poza terenem Placówki. Zajęcia były jedyne w swoim rodzaju. Bardzo nietypowe. Uczniowie pracowali metodą „bez słów”. Mogli porozumiewać się wyłącznie na migi lub pisząc do siebie na karteczce. Nad całą pracą czuwało dwóch obserwatorów: Zosia i Mikołaj. Oni nagradzali najlepiej pracującą grupę. Otrzymać można było buźki: buźkę wesołą lub buźkę smutną. Zadania do wykonania dotyczyły obliczeń arytmetycznych w zakresie 100. Każde zadanie umieszczone było na osobnej kartce. W odpowiednim czasie należało je wykonać. W końcowym efekcie z kartek, na których zadania były poprawnie wykonane należało zbudować najwyższą wieżę. Wieża musiała stać sama. Oj, to było niemałe wyzwanie. Emocje sięgały zenitu! Był śmiech i były chwile grozy. Jedne wieże stały, drugie się przewracały. Na koniec wszystkie zespoły musiały odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy lubię bawić się matematyką? Odpowiedź była jednoznaczna: TAK, na pewno dzisiejsza zabawa z matematyką była radosną dla nas przygodą.

Dnia 6 maja w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie odbyło się czwarte już wspólne spotkanie w ramach realizacji innowacji. Podczas spotkania uczestnicy mieli za zadanie wykonać przestrzenną tabliczkę mnożenia w formie bryły, obrazującą kostkę Rubika. W tym celu uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy 6 osobowe. Pracę swą rozpoczęli od złożenia i sklejenia kartonowego sześcianu. Potem każdą stronę kostki malowali na odpowiedni kolor. Na sam koniec omówiono krótką prezentację multimedialną przybliżającą historię kostki Rubika i obejrzano dwa fajne filmiki z różnymi sztuczkami, z wykorzystaniem kostki Rubika. Spotkanie było kolejną naszą radosną przygodą z matematyką.

Dnia 7 czerwca 2019r. odbyło się piąte spotkanie w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „1,2,3 … może się przydać. Gry i zabawy, które sprawią, że nauka matematyki stanie się radosną przygodą.” Było to już ostatnie spotkanie, podczas którego podsumowano nasze wszystkie podejmowane działania innowacyjne. Był to szczególny dzień zorganizowany w plenerze na terenach pleszewskich Plant. Uczestnicy innowacji brali udział w ćwiczeniach, zabawach i grach terenowych. Walorem tych ćwiczeń było przebywanie w środowisku naturalnym. Podczas tego spotkania uczniowie wykazali się umiejętnością planowania, przewidywania, budowania strategii oraz logicznego myślenia. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy metodą losowania. Rozpoczęto podchody matematyczne. Każda grupa musiała odnaleźć koperty z zadaniami i wykonać je. Uwieńczeniem wszystkich działań było wspólne ognisko oraz smaczny poczęstunek. Każdy z uczestników innowacji otrzymał fotografię pamiątkowy w formie kolażu.

Ewaluacja polegała na:

• dnia 7 czerwca 2019r. odbyło się piąte spotkanie w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „1,2,3 … może się przydać. Gry i zabawy, które sprawią, że nauka matematyki stanie się radosną przygodą.” Było to już ostatnie spotkanie, podczas którego podsumowano nasze wszystkie podejmowane działania innowacyjne. Był to szczególny dzień zorganizowany w plenerze na terenach pleszewskich Plant. Uczestnicy innowacji brali udział w ćwiczeniach, zabawach i grach terenowych. Walorem tych ćwiczeń było przebywanie w środowisku naturalnym. Podczas tego spotkania uczniowie wykazali się umiejętnością planowania, przewidywania, budowania strategii oraz logicznego myślenia. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy metodą losowania. Rozpoczęto podchody matematyczne. Każda grupa musiała odnaleźć koperty z zadaniami i wykonać je. Uwieńczeniem wszystkich działań było wspólne ognisko oraz smaczny poczęstunek. Każdy z uczestników innowacji otrzymał fotografię pamiątkowy w formie kolażu.

• wykonaniu prac w formie: lapbooków, bryły przestrzennej z tabliczką mnożenia, kart pracy, które posłużyły jako dekoracja szkolnych korytarzy, gazetek klasowych. Prace uatrakcyjniły zajęcia lekcyjne i zostały wykorzystane na zajęciach doskonalących umiejętności matematyczne w trakcie roku szkolnego,

• zorganizowaniu wystawy zdjęć umieszczonych na gazetkach w pomieszczeniach klasowych lub na korytarzach szkolnych w obydwóch placówkach,

• zamieszczeniu informacji na stronach internetowych szkół o przebiegu współpracy integracyjnej między uczniami, w ramach rozwijania kompetencji matematycznych

8.Efekty:

Efektem innowacji jest:

• doskonalenie kompetencji matematycznych w zakresie umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia,

• poszerzenie umiejętności planowania, przewidywania, budowania strategii oraz myślenia logicznego,

• atrakcyjnie spędzony czas,

• nauka matematyki poprzez gry dydaktyczne, planszowe i karciane oraz łamigłówki,

• aktywne uczestniczenie w zajęciach,

• praca w grupie według ustalonych zasad,

• integrowanie zespołów klasowych,

• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków.

 

                                                                                                                                                                      Beata Kinas

                                                                                                                                                                       Monika Dzierla-Wodecka

                                                                                                                                                                       Katarzyna Jakóbczak


Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej: Metody wspomagające proces uczenia się. Trening koncentracji i uważności

 

a) Czas realizacji: Działalność innowacyjna rozpoczęła się z dniem 01.10.2016, a zakończyła 31.05.2017 r. Obejmowała uczniów I klasy gimnazjum (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).

b) Autor: Grażyna Szklarz

c) Typ innowacji: metodyczna.

d) Krótki opis nowatorskich rozwiązań metodycznych: Proponowana innowacja pedagogiczna poszerzyła plan pracy wychowawcy o nowe treści i metody kształcenia. W ramach innowacji uczniowie ćwiczyli koncentrację poprzez ćwiczenia sensoryczne, synchronizujące półkule mózgowe oraz oparte na materiale graficznym. Poprzez naukę uważności uczyli się w inny sposób radzić sobie ze swoimi emocjami. Podczas wybranych zajęć uczniowie wykonywali ćwiczenia relaksacyjno - oddechowe. Obserwowali siebie i otoczenie. Słuchali dźwięków płynących z najbliższego otoczenia. Ćwiczyli koncentrację na materiale konkretnym, rozwijali wyobraźnię, płynność słowną poprzez wybrane ćwiczenia śródlekcyjne. W ramach innowacji uczestniczyli w zajęciach relaksacyjno-oddechowych w Centrum Harmonia w Pleszewie. Podczas zajęć z wychowawcą zostały przeprowadzone ćwiczenia rozluźniające, relaksacyjne, wzmacniające koncentrację i uwagę. Uczniowie poznali historie bohaterów borykających się z różnymi problemami emocjonalnymi i próbowali znaleźć sposoby niwelowania napięcia. Zestawy ćwiczeniowe były urozmaicone, polegały m.in. na znajdywaniu różnic i podobieństw, rozwiązywaniu łamigłówek (rebusów, krzyżówek tematycznie związanych z przedmiotem). Rozwijały pamięć fotograficzną i umiejętność selekcjonowania informacji, wspierały synchronizację półkul mózgowych (np. rysowanie oburącz, ćwiczenia naprzemienne), rozwijały płynność słowną i wyobraźnię (łańcuchy skojarzeń, fantazyjne rysowanie). Uczniowie chętnie wykonywali ćwiczenia śródlekcyjne (zwłaszcza rysowanie oburącz, odwzorowywanie kształtów, wyszukiwanie różnic, słuchanie dźwięków). Znacznie poprawiła się umiejętność zapamiętywania słów metodą łańcucha skojarzeń.

 

  

 Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej: „Będę zdrowy bo wiem co jeść


Czas realizacji: od 15. 10. 2016r. do 31. 05. 2017r.

Zakres innowacji: Innowacja przeznaczona była dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla klas I, II i III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny).

Typ innowacji: metodyczna

Autor: Beata Łochyńska

Krótki opis nowatorskich rozwiązań metodycznych: Coraz więcej doniesień naukowych świadczy o tym, że prawidłowe żywienie w pierwszych latach życia w znaczący sposób wpływa na ryzyko chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, choroby sercowo-naczyniowe. Wypracowanie odpowiednich przyzwyczajeń w okresie dzieciństwa z pewnością zaprocentuje prawidłowym rozwojem zachowania zdrowia i sprawnością w życiu dorosłym. Wiek wczesnoszkolny to najlepszy okres do wyrabiania prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzieci w tym wieku są w okresie intensywnego wzrostu i należy zachować różnorodność diety ze względów wartościowych i smakowych. Przeprowadzone zajęcia pozwoliły zdobyć i utrwalić wiedzę uczniów na temat właściwego odżywiania się i zwiększyć udział owoców, warzyw, mleka i wody w codziennej diecie.

Cel główny:

• Zmiana nawyków żywieniowych wśród uczniów

• Uświadomienie odpowiedzialności za własne zdrowie

• Poznanie czynników wpływających na zdrowie człowieka,

• Uświadomienie wartości odżywczych warzyw, owoców, mleka, wody, naturalnych soków

• Kształtowanie nawyków spożywania wody mineralnej jako bogatego źródła witamin i soli mineralnych

• Uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu cukru na zdrowie człowieka

• Kształtowanie wśród uczniów dbałości o kontrolę wagi ciała

Efekty wdrożenia innowacji:

Uczeń:

• Wie, jak dbać o swój organizm

•Zna walory odżywcze warzyw, owoców

• Wymienia produkty zawarte w piramidzie żywieniowej

• Kontroluje częstotliwość spożywania warzyw i owoców

• Zna wartości odżywcze spożywanych pokarmów

• Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma spożywanie wody mineralnej i mleka

• Zna szkodliwe skutki spożywania w nadmiarze cukru

• Wie, jak ważna jest kontrola wagi


Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej: „PRZYJACIELU CZYTAM TOBIE A TY MNIE”


1. Tytuł innowacji: „Przyjacielu czytam Tobie a Ty mnie”.
2. Czas realizacji: od 07.03.2016r. do 23.04.2016r.
3. Zakres innowacji:
Innowacja obejmowała uczniów pełnosprawnych intelektualnie
z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie - klasa II a i II d szkoły podstawowej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie – klasa I,II,III gimnazjum – Zespół Edukacyjny III a i Zespół Edukacyjny III b.
4. Miejsce realizacji innowacji:
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie.
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.
5. Autor innowacji: Monika Dzierla-Wodecka.
6. Nauczyciele uczestniczący w innowacji:
Monika Dzierla-Wodecka, Katarzyna Jakóbczak, Katarzyna Kaczmarek, Sylwia Kajdaniak, Anna Szczepańska, Beata Guźniczak, Izabela Wojtkowska.
7. Typ innowacji: metodyczna.
8. Krótki opis nowatorskich rozwiązań metodycznych:
Pomysł na niniejszą innowację powstał w wyniku obserwacji przypadkowych, okazjonalnych spotkań uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi. Zauważa się zwiększoną motywację do nauki oraz większe zaangażowanie podczas pracy na lekcji jeśli tradycyjne zajęcia czasem stają się nietypowe, nowe i nieznane.

9. Cele innowacji:
Cele ogólne:
1. Promocja czytelnictwa wśród uczniów pełnosprawnych intelektualnie
oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
2. Zmiana postawy i przesądów osób pełnosprawnych w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:
1. Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
2. Rozbudzenie potrzeby czytania, czytania ze zrozumieniem oraz z podziałem na role.
3. Stymulacja biernego (rozumienie) i czynnego (mowa) słownika ucznia.
4. Kształtowanie inteligencji emocjonalnej.
5. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności, poprawa pamięci oraz zdobywanie wiedzy.
6. Budowanie czytelnika w przyszłości.

Cele wychowawcze:
1. Nawiązanie przyjaźni.
2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy i rozbudzenie jego ciekawości.
3.Integracjia , łamanie barier i stereotypów.
4. Rozwijanie odpowiedzialności ucznia oraz umiejętności współpracy z grupą lub zespołem.

10. Opis podjętych działań:
Opracowana przeze mnie innowacja „Przyjacielu czytam Tobie, a Ty mnie”
podzielona została na sześć bloków tematycznych.
Zrealizowano następujące tematy:
A: Zabawy integrujące grupę.
B: Życie i twórczość H. CH. Andersena – prezentacja multimedialna.
C: Wielki Człowiek- Sławny Polak – Julian Tuwim – prezentacja multimedialna.
D: Inscenizacja baśni „Dziewczynka z zapałkami”.
Czytanie z podziałem na role, kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia.
E: Prezentacja recytatorsko-ruchowa wiersza „ Lokomotywa”.
Czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia ortograficzne, labirynty,
ćwiczenia matematyczne.
F: Przedstawienie teatralne – baśń H.CH. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”.
G: Seans filmowy - animowany oparty na baśni H.CH. Andersena
„Dziewczynka z zapałkami”.
Wybrane treści zawarte w innowacji dostosowane zostały do indywidualnych możliwości każdego ucznia.

Spotkanie pierwsze odbyło się w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. W czasie jego trwania uczniowie pełnosprawni intelektualnie i uczniowie niepełnosprawni intelektualnie uczestniczyli w grach i zabawach integracyjnych. Podczas przedsięwzięcia przeprowadzone zostały zabawy ułatwiające wejście w grupę, wzajemne poznanie się. Przybliżona została uczniom prezentacja multimedialna na temat pisarzy Hansa Christiana Andersena i Juliana Tuwima.

Spotkanie drugie miało miejsce w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Dotyczyło udziału we wspólnych zajęciach lekcyjnych na temat baśni Hansa Christiana Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Przygotowane materiały pozwoliły zagłębić się jeszcze na chwilkę w zaczarowanym świecie, a jednocześnie poćwiczyć różne umiejętności. Uczniowie wspólnie przeczytali baśń. Wykonali ćwiczenia oparte na jej motywach (ćwiczenia z kart pracy). Proponowali, co można byłoby zrobić dla dziewczynki z zapałkami. Pomagali jej odnaleźć drogę do swojej ukochanej babci; kolorowali tylko te obrazki, które przedstawiają to, co wyobrażała sobie dziewczynka . Z rozsypanych wyrazów układali logiczne zdania i zapisywali je, zwracając przy tym uwagę na prawidłową pisownię. Po przeczytaniu baśni mówili o swoich uczuciach jednocześnie rozwiązując krzyżówkę. Spotkanie to przyczyniło się do sformułowania wniosku „że nie każda pomoc jest wartościowa – najważniejsze, żeby umieć pomagać”.

Spotkanie trzecie odbyło się w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie. Dotyczyło wspólnych zajęć lekcyjnych na temat wiersza Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”. Uczniowie wspólnie przeczytali utwór. Podczas realizacji tematów wykorzystano twórcze scenariusze zajęć opracowane przez autora projektu. Uczniowie wykonali ćwiczenia z kart pracy: numerowali wagony, następnie łączyli je z ich zawartością; obliczali i kolorowali wagony według wskazówek, ułożyli hasło z liter na wagonach z wynikiem równym 6; szukali zaginionych rymów. Szczególny nacisk położono na czytanie ze zrozumieniem.

Spotkanie czwarte odbyło się w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Uczniowie z Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie wystawili dla uczniów klasy II a i II d szkoła podstawowa z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie przedstawienie teatralne na podstawie baśni H.CH. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Sztuka wzbudziła wiele pozytywnych emocji.

Spotkanie piąte odbyło się w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie. Uczniowie klasy II a i II d szkoła podstawowa z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie wystawili dla uczniów z Zespołu Edukacyjnego III a i Zespołu Edukacyjnego III b z Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie przedstawienie teatralne na podstawie wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia uczestniczyli we wspólnej zabawie, recytowaniu i śpiewie.

Spotkanie szóste odbyło się w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie. Odbył się konkurs wiedzy dla uczniów z ZE III a i ZE III b z zakresu wiedzy na temat wiersza J. Tuwima „Lokomotywa”; dla uczniów z klasy II a i II d z zakresu wiedzy z baśni H.Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami” oraz konkurs plastyczny - wspólne wykonanie pracy plastyczno-technicznej: ilustracji do wiersza J. Tuwima „Lokomotywa” lub ilustracji do baśni H.Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach manualnych wykazując się niezwykłą wyobraźnią i poczuciem estetyki. W ramach zakończenia innowacji zorganizowana została wystawa fotograficzna i plastyczna zarówno w Zespole Placówek Specjalnych jak i w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.

11.Podsumowanie działań innowacyjnych:

Obecnie książka stała się jednym z wielu środków umożliwiających człowiekowi kontakt z kulturą. Pojawiły się inne możliwości przekazywania informacji, a literatura coraz częściej ginie w zalewie filmów i gier. Wiele dzieci bez umiaru korzysta z komputera/ telewizora i jest to dla nich najatrakcyjniejsza forma spędzania wolnego czasu, a rodzice często nie kontrolują, co i jak długo oglądają ich dzieci. Pomysł na niniejszą innowację powstał w wyniku obserwacji przypadkowych, okazjonalnych spotkań uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi. Zauważa się zwiększoną motywację do nauki oraz większe zaangażowanie w trakcie lekcji, jeśli tradycyjne zajęcia czasem stają się nietypowe, nowe i nieznane. Innowacyjne prowadzenie zajęć wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i wśród uczniów pełnosprawnych przyniosło wiele wymiernych korzyści edukacyjnych. Działania innowacyjne rozwinęły aktywność czytelniczo-teatralną uczniów. Wiele pozytywnych emocji wzbudziło szkolne przedstawienie „Dziewczynka z zapałkami”. Przedsięwzięcie to pozwoliło w nietypowy sposób poznać fabułę baśni Hansa Christiana Andersena „Dziewczynka z zapałkami” oraz wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Uczniowie rozbudzili w sobie potrzebę czytania, głośnego czytania, czytania ze zrozumieniem, czytania z podziałem na role. Postawy wobec niepełnosprawnych opierają się bowiem głównie na obiegowych przekonaniach i stereotypach, a nie na własnych doświadczeniach i wiedzy. Dyskryminacja ludzi niepełnosprawnych pojawia się zarówno w dziedzinie edukacji jak i w innych sferach życia społecznego. Niepełnosprawność nie oznacza, że ktoś nią dotknięty jest z gruntu mniej wartościowy jako człowiek. Udana integracja spowodowała korzystne dla wszystkich zmiany – przede wszystkim w postawach społecznych wobec niepełnosprawnych. Chodziło o to, by zdrowi uczniowie mieli możliwość bycia razem z uczniami niepełnosprawnymi. Zadaniem tych spotkań było nawiązanie przyjacielskich stosunków między sobą. Podczas wspólnie spędzonych chwil wszyscy szukali własnego kodu porozumiewania się. Pełnosprawni członkowie społeczeństwa nabyli umiejętność poprawnego reagowania na zachowania nietypowe uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie klas II a i II d nauczyli się w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości oraz serdeczności. Ukształtowali właściwe spojrzenie na świat i ludzi. Pozbyli się egoizmu, nauczyli rozumieć innych.
Nastąpił zanik niezdrowej rywalizacji na rzecz wspólnego współdziałania. Zaproszeni uczniowie pełnosprawni podczas bezpośredniego kontaktu z uczniami niepełnosprawnymi przełamali barierę obcości i dystansu psychicznego. Młodsi koledzy pełnosprawni podziwiali predyspozycje plastyczne, czytelnicze, teatralne starszych kolegów niepełnosprawnych i odwrotnie. Każdy chociaż przez chwilę chce być w centrum zainteresowania, a osoby niepełnosprawne wymagają szczególnej uwagi. Bawić się przy muzyce, tańczyć lubią wszyscy bez względu na wiek, sprawność fizyczną i intelektualną. Wspólne czytanie, sztuka działa wychowawczo w zakresie kształtowania wrażliwości, jest środkiem międzyludzkiej komunikacji, dostarcza korzystnych doświadczeń społecznych. Twórczość wywołana wewnętrzną potrzebą samorealizacji i rozwoju jest wspólna dla ludzi bez względu na stan zdrowia. Przedsięwzięcie to zasygnalizowało wszystkim, że niepełnosprawni intelektualnie to pełnoprawni członkowie społeczeństwa. Stworzyło szansę integracji, łamania barier i stereotypów. Spotkania te zmniejszyły następstwa naznaczenia społecznego negatywną etykietą. Osoby niepełnosprawne uczestniczyły w decyzjach grupy i pełniły określoną rolę społeczną. Podczas wspólnie spędzonego czasu nawiązało się wiele przyjaźni.

      


 

 

 

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej : Andere Länder, andere Sitten- niemiecko-polska wymiana doświadczeń przy pomocy technologii informacyjnej.

 

                1.     Tytuł innowacji: Andere Länder, andere Sitten- niemiecko-polska wymiana doświadczeń przy pomocy technologii

                2.     Nazwa programu, na którym była oparta innowacja: Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III

               Gimnazjum. Poziom III.0- dla początkujących

         Autor: Marta Wawrzyniak

               3.     Typ innowacji: metodyczna

               4.     Krótki opis nowatorskich rozwiązań metodycznych:      

Pomysł na  niniejszą innowację powstał w wyniku obserwacji uczniów podczas zajęć języka niemieckiego, u których zauważa się zwiększoną motywację do nauki słownictwa  oraz większe zaangażowanie w trakcie lekcji, jeśli tradycyjna lekcja zawiera choć elementy zabawy, gry czy innej formy prowadzenia zajęć. Innowacyjne zastosowanie korespondencji językowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych podczas nauki języka niemieckiego wśród dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim ma na celu podniesienie umiejętności językowych, łatwiejsze i szybsze zapamiętywanie słownictwa, a co za tym idzie uzyskanie wyższych wyników na egzaminach zewnętrznych i testach kompetencji. Podczas roku szkolnego partnerzy z obu szkół utrzymują kontakt listowny drogą elektroniczną, co pozwala im dobrze poznać zasady korespondencji mailowej oraz ćwiczyć wykorzystanie języka niemieckiego w praktyce, co z kolei pozytywnie wpływa na wyniki z egzaminu gimnazjalnego w części rozumienia z czytania w języku obcym. Wymiana mailowa z zaprzyjaźnioną szkołą w Bad Langensalza pozwoli uczniom w przyjemny i zabawny sposób opanować podstawowe słownictwo. Uczniowie poznają kulturę, obyczaje oraz geografię Niemiec i Polski. Taka aktywna metoda nauki języka niemieckiego pokazuje jak kreatywnie i w ciekawy sposób można nauczyć się  języka obcego.  Uczniowie dzięki kontaktowi z przyjaciółmi z Niemiec zawiążą nowe kontakty, poszerzą horyzonty  oraz wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych. Innowacyjność lekcji języka niemieckiego polegać będzie przede wszystkim  na praktycznym wykorzystaniu poznanego zasobu słownictwa i pogłębianiu znajomości języka  poprzez wymianę mailową z niemieckimi uczniami ze szkoły : Staatlicher Förderzentrum An der Salza, Thüringen, Bad Langensalza.

5.     Czas trwania:  Innowacja trwała  02. listopada 2015 do 29. lutego 2016

 

6.       Zakres innowacji: innowacja obejmowała uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (III etap edukacyjny, kl. III gimnazjum)

 

7.     Cele innowacji:

Cel główny:

1.     Umacnianie w uczniach motywacji do nauki języków obcych.

2.     Rozwijanie umiejętności uczenia się, działania i samooceny.

3.     Rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole.

4.     Kształtowanie w uczniach otwartości, ciekawości oraz tolerancji wobec innych kultur.

5.     Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i Internetu przy realizacji zadań programu.

Cele edukacyjne z zakresu nauki języka niemieckiego

1.     Opanowanie podstawowego słownictwa z zakresu podstawy programowej,  oraz osiągnięcie wyższych wyników podczas egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego

2.     Zwiększenie zasobu słownictwa tematycznie związanego z życiem codziennym

3.     Umiejętność samodzielnego poszukiwania i tłumaczenia informacji językowych.

4.     Poszerzenie wiedzy z zakresu niemiecko-polskiej kultury, geografii i zwyczajów.

Cele wychowawcze

1.     Kształtowanie postaw tolerancji ucznia wobec otaczającego go świata oraz otwartości wobec innych kultur.

2.     Motywowanie ucznia do dalszej pracy i rozbudzenie jego ciekawości.

3.     Rozwijanie odpowiedzialności ucznia oraz umiejętności współpracy z grupą lub zespołem.

4.     Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych

     8.     Spodziewane efekty:

Uczniowie:

·        korzystają z Internetu i innych środków dydaktycznych w celu nauki języka niemieckiego,

·       znają podstawowe słownictwo obowiązujące w podstawie programowej,

·       chętnie i aktywnie  uczestniczą w zajęciach języka niemieckiego,

·       pracują w grupach wg ustalonych zasad,

·       rozróżniają poszczególne znaczenie poszczególnych wyrazów,

·       szybciej zapamiętują poszczególne wyrazy,

 9. Sposób realizacji

  Opracowana przeze mnie innowacja zakłada aktywizowanie uczniów i wzbudzanie ich zainteresowania językiem niemieckim poprzez stosowanie atrakcyjnych form i metod pracy podczas lekcji języka niemieckiego. W ciągu 4 miesięcy uczniowie będą raz w tygodniu podczas lekcji języka niemieckiego wspólnie opracowywać  zadania dla swych kolegów z Niemiec i odwrotnie. Następnie będą rozwiązywać przesłane zadania, fotografować efekty ich działań i wzajemnie przesyłać wyniki. Uwzględniając potrzeby uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim zostaną wprowadzone  treści dostosowane  do możliwości uczniów, będzie ćwiczona zdolność wielozmysłowego poznawania treści  poprzez oglądanie filmów niemieckojęzycznych, wizualizację słownictwa, tworzenie plakatów tematycznych i map skojarzeń, w miarę możliwości  wprowadzenie testów , ćwiczeń oraz obrazów w systemie online. Ważnym elementem innowacji będą działania ograniczające materiał teoretyczny na rzecz doświadczenia – polegające na wykorzystaniu obrazów, zdjęć , mailowego kontaktu z rówieśnikami z Niemiec, kontaktu za pomocą portali społecznościowych  jako motywacja do nauki podstawowych zwrotów.  Słownictwo będzie  przekazywane i utrwalane poprzez konieczność skonstruowania zadania, znalezienia piosenki do tłumaczenia i sprawdzenie tego tłumaczenie, poprzez stworzenie mapy Niemiec, poprzez znalezienie w Internecie różnych ciekawostek spędzania poszczególnych świąt itp. W ostatnim tygodniu odbędzie  się  konkurs z języka niemieckiego oraz Dzień  Języka Niemieckiego uwieńczony wydaniem gazetki z efektami współpracy polsko-niemieckiej. 

      10.  Ewaluacji działań innowacyjnych:

Aby przekonać się czy zaproponowany program ma pożądany wpływ na uczniów, zostanie przeprowadzona ewaluacja.

1.Ewaluacja  będzie polegała na:

- zorganizowaniu Dnia Języka Niemieckiego - został przeprowadzony i  rozstrzygnięty  konkurs, polegający na utworzeniu przez uczestników słowników polsko-niemieckich. (prace uczniów posłużą jako dekoracja szkolnych korytarzy).

- Uczniowie biorący udział w innowacji przedstawili wydrukowaną  gazetki podsumowującej współpracę polsko-niemiecką.

- Uczniowie podczas zajęć języka niemieckiego utworzyli przez mapy wizualizacyjne Niemiec (prace uczniów posłużą jako dekoracja szkolnych korytarzy lub pomieszczeń klasowych).

 

11. Efekty

W ostatnim  tygodniu odbył  się  konkurs z języka niemieckiego oraz Dzień  Języka Niemieckiego, podczas którego została zaprezentowana gazetka szkolna oraz książeczka pt. „Witajcie , kochani przyjaciele” jako podsumowanie niniejszej innowacji pedagogicznej.

Efektem prowadzonej innowacji było również wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków, podniesienie jakości pracy szkoły.

                                                                                                                   Podpis autora :

                                                                                                              Izabela Ciszewska

  

 

1 

 

„Mały artysta”

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej

 

Czas realizacji: od 15.10.2014r. do 31.05.2015r.

Zakres innowacji: innowacja obejmowała uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z kl. I, II, III szkoły podstawowej – I etap edukacyjny. Realizowana była w trakcie zajęć z edukacji plastycznej oraz kółka plastycznego realizowanego w ramach art. 42 karty Nauczyciela.

Typ innowacji: metodyczna

Autor: Beata Łochyńska

Krótki opis nowatorskich rozwiązań metodycznych:

Duże zainteresowanie zajęciami plastycznymi u uczniów kl.I-III szkoły podstawowej, skupienie uwagi na wykonywanej pracy, współpraca w zespole, wyciszenie lub uaktywnienie  emocji oraz zadowolenie z wykonanych przez siebie prac skłoniło mnie do wprowadzenia innowacji. To bardzo ważne elementy u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, gdzie w trakcie innych zajęć szybko się męczą i nie zawsze skupiają uwagę. Prowadzone zajęcia plastyczne były dla uczniów formą relaksu, ale też rozwijały zainteresowania i możliwości twórcze poprzez różnorodne działania plastyczne. Wspomagały rozwoju emocjonalny, doskonaliły sprawności manualne i percepcyjne dzieci. Wzbogacały doświadczenia uczniów poprzez poznanie różnorodnych technik i materiałów plastycznych. Kształciły wrażliwości estetyczną i doskonaliły umiejętność obserwacji i zauważania piękna w przyrodzie i barw w naturze. Uczniowie prezentując swoje prace na gazetce klasowej i kółka plastycznego, uroczystościach klasowych oraz w trakcie szkolnych konkursów mieli namacalnym dowodów swojej pracy. Powodowało to u nich radość z odniesionego sukcesu – czyli wykonanej samodzielnie pracy.

Cel ogólny:

·       rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych, doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej uczniów. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego
i motywowanie do samodzielnych rozwiązań.

Efekty wdrożenia innowacji:

·       poznają różne techniki plastyczne;

·       wyrabiają nawyk dbałości o estetykę wykonanych prac;

·       rozwijają wyobraźnię twórczą;

·       doskonalą sprawność manualną i percepcyjną;

·       kształtują współdziałanie w grupie i zespole;

·       podejmują samodzielnie pracę i doprowadzają ją do końca;

·       doceniają swoje możliwości;

·       relaksują się;

·       rozładowują różnorodne emocje;

·       uczą się eksponowania swoich prac;

Kryteria sukcesu:

Uczeń:

·       zna różnorodne techniki plastyczne;

·       aktywnie uczestniczy w zajęciach;

·       wykazuje się kreatywnością i ekspresją twórczą;

·       współpracuje w grupie i zespole;

·       skupia uwagę na wykonywanej pracy;

·       wierzy we  własne możliwości:

·       relaksuje i odpręża się.

Ewaluacji działań innowacyjnych:

Ewaluacja działań innowacyjnych została przeprowadzona poprzez:

·       obserwację uzdolnień i sprawności manualnych u uczniów;

·       inspirowanie dzieci do zabawy plastyką, rozwijanie wyobraźni i fantazji, tworzenie klimatu sprzyjającemu pracy twórczej;

·       wykonywanie prac plastycznych indywidualnie w grupach, zespołach lub zbiorowo;

·       wspieranie uczniów podczas wykonywania zadań, stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i swobody;

·       wykonywanie wystaw prac na szkolnych gazetkach;

·       oglądanie i analizowanie wykonanych prac;

·       zdjęcia z gazetek ściennych i wystaw.

 

 

 

„Animacja językowa z wykorzystaniem chusty Klanzy i innych pomocy dydaktycznych w podnoszeniu efektywności nauczania języka niemieckiego w klasie IV-VI szkoły podstawowej”  

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej

 Czas realizacji:  od 02 marca 2015 do 10 kwietnia 2015

Zakres innowacji: innowacja obejmowała uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (II etap edukacyjny, kl. IV-VI; )

Typ innowacji: metodyczna

Autor: Izabela Ciszewska

Krótki opis nowatorskich rozwiązań metodycznych:      

W wyniku obserwacji uczniów podczas zajęć języka niemieckiego, na których była przez sześć tygodni realizowana innowacja pedagogiczna zauważyłam wśród uczniów zwiększoną motywację do nauki słownictwa oraz większe zaangażowanie w trakcie lekcji, które zawierały elementy zabawy, gry czy innej formy prowadzenia zajęć. Innowacyjne zastosowanie animacji językowych z wykorzystaniem chusty Klanzy podczas nauki języka niemieckiego wśród dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim miało na celu podniesienie umiejętności językowych, łatwiejsze i szybsze zapamiętywanie słownictwa, a co za tym idzie uzyskanie wyższych wyników na egzaminach zewnętrznych i testach kompetencji. Animacje językowe pozwoliły uczniom w przyjemny i zabawny sposób opanować podstawowe słownictwo, piosenki czy krótkie wierszyki. Animacja językowa ułatwiła integrację w grupie, wspierała komunikacje między uczestnikami i uwrażliwiła dzieci na inny język i kulturę. Aktywne metody animacji pokazały jak kreatywnie i w ciekawy sposób można nauczyć się języka obcego. Jednym z elementów było wykorzystanie pomocy dydaktycznej jaką jest chusta Klanzy. Zabawy z chustą spełniły różne cele dydaktyczne, a jedno działanie ćwiczyło różne umiejętności. Zabawy te łączyły wrażenia wzrokowe, dotykowe i ruch, wprowadzały radosny nastrój i odprężenie. Chusta Klanzy dostarczyła wielu wrażeń uczestnikom zabaw, wprowadziła tajemniczą atmosferę, a przy tym pobudziła wyobraźnię i wyzwoliła pozytywne emocje. Była jednocześnie odpowiedzią na pytanie jak zachęcić dzieci do działania w grupie.

Cele innowacji:

Cel główny:

1.      Umacnianie w uczniach motywacji do nauki języków obcych.

2.      Rozwijanie umiejętności uczenia się, działania i samooceny.

3.      Rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole.

4.      Kształtowanie w uczniach otwartości, ciekawości oraz tolerancji wobec innych kultur.

5.      Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i Internetu przy realizacji zadań programu.

6.      Zapoznanie uczniów z animacją językową, jako praktyczną metodą pracy z grupami, która wspiera naukę języka obcego w formie zabawy, rozwija kreatywność i partycypację, niweluje bariery językowe oraz pokazuje, że komunikacja może przynieść efekty także przy niewielkiej znajomości języka.

 

 Cele edukacyjne z zakresu nauki języka niemieckiego

 

1.      Opanowanie podstawowego słownictwa z zakresu podstawy programowej,  oraz osiągnięcie wyższych wyników podczas sprawdzianu szóstoklasisty z języka niemieckiego

2.      Zwiększenie zasobu słownictwa tematycznie związanego z życiem codziennym

3.      Umiejętność samodzielnego poszukiwania i tłumaczenia informacji językowych.

 

 Cele wychowawcze

 

1.      Kształtowanie postaw tolerancji ucznia wobec otaczającego go świata oraz otwartości wobec innych kultur.

2.      Motywowanie ucznia do dalszej pracy i rozbudzenie jego ciekawości.

3.      Rozwijanie odpowiedzialności ucznia oraz umiejętności współpracy z grupą lub zespołem.

4.      Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych

 

Spodziewane efekty:

 

            Uczniowie:

·         korzystali z Internetu i innych środków dydaktycznych w celu nauki języka niemieckiego,

·        poznali podstawowe słownictwo obowiązujące w podstawie programowej,

·        chętnie i aktywnie  uczestniczyli w zajęciach języka niemieckiego,

·        pracowali w grupach wg ustalonych zasad,

·        rozróżniali poszczególne znaczenie poszczególnych wyrazów,

·        szybciej zapamiętali poszczególne wyrazy,

 

Sposób realizacji

 

            Opracowana przeze mnie innowacja  zaktywizowała uczniów i wzbudziła ich zainteresowania językiem niemieckim poprzez stosowanie atrakcyjnych form i metod pracy podczas lekcji języka niemieckiego. W ciągu 6 tygodniu zostały wprowadzane zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie otoczenia, poznanie imion, powierzchownych cech osób. Uwzględniając potrzeby uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim  wprowadzono   zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne, oraz metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, sygnalizujące indywidualną reakcję i odczucia poszczególnych uczestników.  Ważnym elementem innowacji były działania parateatralne – polegające na wykorzystaniu gry z podziałem na role jako motywacja do nauki podstawowych zwrotów.  Słownictwo  przekazywane było również za pomocą zabaw integrujących dużą grupę, umożliwiające wszystkim wspólną, aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się i obserwatorów. W szóstym tygodniu odbył  się  konkurs z języka niemieckiego oraz Dzień  Języka Niemieckiego. Wszystkie treści, metody i formy pracy zostały dopasowane do indywidualnych potrzeb uczniów w niepełnosprawnością w stopniu lekkim.


 Ewaluacji działań innowacyjnych:

 

Aby przekonać się czy zaproponowany program ma pożądany wpływ na uczniów,  przeprowadzono ewaluację.

1.Ewaluacja  polegała na:

- zorganizowaniu Dnia Języka Niemieckiego

v   został rozstrzygnięty  konkurs, polegający na utworzeniu przez uczestników wizualizacyjnej mapy słów z języka niemieckiego. ( zadania konkursowe w scenariuszach zajęć, prace uczniów posłuży jako dekoracja szkolnych korytarzy).

v  Uczniowie obejrzeli film z udziałem uczestników innowacji, który przedstawiał scenki językowe dotyczące różnych bloków tematycznych z języka niemieckiego oraz fragmenty zajęć prowadzonych zgodnie z założeniem innowacji.

 

Efekty:

 

W szóstym tygodniu odbył  się  konkurs z języka niemieckiego oraz Dzień  Języka Niemieckiego, podczas którego został zaprezentowany film pt. „W świecie języka niemieckiego.” jako podsumowanie niniejszej innowacji pedagogicznej. Efektem prowadzonej innowacji było również wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków, podniesienie jakości pracy szkoły.

 

 

 

„Z ortografią za pan brat”

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej

 

 

Czas realizacji: od 1 października 2014r. do 31 maja 2015r.

Zakres innowacji: innowacja przeznaczona była  uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (II etap edukacyjny, kl. IV-V) obejmowała godziny języka polskiego oraz zajęcia usprawniające techniki szkolne.

Typ innowacji: metodyczna

Autor: Magdalena Szymaniak

Krótki opis nowatorskich rozwiązań metodycznych:

Inspiracją do stworzenia niniejszej innowacji stały się doświadczenia zawodowe nauczyciela języka polskiego w szkole specjalnej. Nauczenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim pisania ortograficznego jest procesem długofalowym i trudnym. Dzieci te szybko męczą się i zniechęcają podczas żmudnych ortograficznych ćwiczeń, dlatego ważne jest, by stosować innowacyjne metody, takie, które wzbudzą zainteresowanie uczniów i uatrakcyjnią naukę ortografii. Działania objęte innowacją zostały wplecione w proces dydaktyczno-wychowawczy, stanowiąc jego wsparcie i bogacąc o różnorakie gry oraz zabawy z wykorzystaniem pomocy ortograficznych przygotowanych specjalnie dla danej grupy uczniów. Głównym celem innowacji było wytworzenie pamięci wzrokowej i motorycznej oraz nawyku samokontroli poprzez systematyczne ćwiczenia, gry i zabawy ortograficzne. Stosowane w trakcie zajęć aktywne formy pracy sprawiły, że to co trudne, stało się łatwe
i interesujące. Innowacja wprowadziła uczniów w świat słowników, nauczyła samodzielności
i samokontroli.

Cel ogólny: wyrobienie u uczniów czujności i spostrzegawczości ortograficznej, a także wdrażanie do posługiwania się językiem ogólnopolskim.

Efekty wdrożenia innowacji:

·      uczniowie poznali metody efektywnego zapamiętywania reguł ortograficznych (skojarzenia, mapy pojęciowe, rymowanki, itp.);

·      wzmocnił się harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim poprzez działanie, badanie, obserwację
i zabawę,

·      uczniowie rozwinęli spostrzegawczość i czujność ortograficzną,

·      opanowali umiejętność korzystania ze słowników ortograficznych,

·      nastąpił przyrost umiejętności stosowania poznanych reguł w praktyce
i dokonywania autokorekty swoich prac pod względem poprawności ortograficznej;

·      uczniowie wykazali się większą samodzielnością w działaniu i współpracy
w grupie, nabyli większej pewności siebie.

Kryteria sukcesu:

Uczeń:

·      wymienia poznane i utrwalone reguły ortograficzne;

·      stosuje poznane reguły ortograficzne w praktyce;

·      dokonuje autokorekty swoich zapisów pod względem poprawności ortograficznej;

·      pisze z zachowaniem staranności ortograficznej.

Oprócz zajęć z harmonogramu, uczniowie co miesiąc  samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela rozwiązywali rebusy, krzyżówki etc. ortograficzne w cyklicznie wydawanej w związku z innowacją gazetce szkolnej poświęconej tematyce ortograficznej - „Ortografek”

 

Ewaluacja innowacji została przeprowadzona na podstawie testu znajomości reguł pisowni, przeprowadzonego w klasie IV i V przed rozpoczęciem realizacji zajęć innowacyjnych (wrzesień 2014r.) i po ich zakończeniu (maj 2015r.); analizy zeszytów z języka polskiego, zeszytów ćwiczeń pod kątem ilości  i jakości błędów; monitorowania pracy uczniów podczas zajęć; wyników osiągniętych przez uczniów klas IV i V na kartkówkach i dyktandach ortograficznych;

 

 

 

 

 

                                DŹWIĘKI I OBRAZY  WOKÓŁ NAS

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

Ewaluacja działań innowacyjnych


                                                                     Sprawozdanie

1. Opis zasad innowacji:

a) Czas realizacji:

Działalność innowacyjna rozpoczęła się z dniem  13.10.2014 r. a zakończyła
21. 11.2014 r. Obejmowała uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 b) Typ innowacji: programowa,  metodyczna.

c)Krótki opis nowatorskich rozwiązań metodycznych:

Zaproponowana innowacja pedagogiczna jest innowacją programową - poszerza szkolny program profilaktyczny o nowe treści kształcenia związane z cyfrowymi mediami (wychowanie medialne) orazmetodyczną - zakłada interwencję zbiorową w realizacji założonych celów.

Nauczyciele realizują 6-tygodniowy program oparty przede wszystkim na wizualizacji
i praktycznym działaniu uczniów.

d) Miejsce realizacji:

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie,

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Marszewie.

e) Autor innowacji: Grażyna Szklarz

f) Cele innowacji:

Cel główny: zapoznanie uczniów z możliwościami i zagrożeniami jakie dają cyfrowe media (profilaktyka uzależnień)

Cele szczegółowe:

§  wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z technik informacyjnych,

§  pokazanie uczniom, jakie zachowania w Internecie mogą być dla nich niebezpieczne, jak unikać zagrożeń,

§  przekazanie wiedzy dotyczącej korzyści jak i zagrożeń płynących z użytkowania komputera, telefonu komórkowego,

§  zachęcanie uczniów do przestrzegania zasad etyki mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych, charakterystycznych dla elektronicznych środków przekazywania informacji, takich jak: SMS, e-mail, czat,

§  przeciwdziałanie nadmiernemu korzystaniu z TV, Internetu oraz telefonów komórkowych

§  wdrażanie do krytycznego odbioru treści,

§  promocja bezpiecznych stron i serwisów internetowych,

§  kształtowanie właściwej samooceny,

§  promowanie alternatywnych form spędzania czasu,

§  edukacja rodziców w zakresie kontrolowania i ograniczania dostępu dziecka do wybranych, niepożądanych treści

§  kształcenie umiejętności pracy w grupie

§  budzenie szacunku do odbiorcy w różnych sytuacjach komunikacyjnych 

2. Opis  podjętych działań:

Temat Media cyfrowe został podzielony  na sześć modułów tematycznych, wiodące scenariusze lekcji wychowawcy realizowali na godzinach wychowawczych. Zrealizowano następujące tematy:

Telewizja - konkurentka naszej wyobraźni?,

Co słychać na Facebooku?,

Gram i wygram!,

Reklamowy splot,

Bez telefonu ani rusz.

Motywem przewodnim pierwszego tygodnia była telewizja - pozytywne
 i negatywne skutki jej oddziaływania. W tym tygodniu uczniowie pracowali
z programem telewizyjnym, szukali alternatywnych form spędzania wolnego czasu, poznali negatywne i pozytywne skutki  oddziaływania telewizji, a na lekcjach języka polskiego prezentowali czasopisma dla młodzieży. Na szkolnych korytarzach pojawiły się materiały dla uczniów związanez medium. W ramach twórczej pracy ucznia mogli wykonać atrapę  telewizora, projekt okładki szkolnego czasopisma lub reklamę społeczną.

            W drugim tygodniu tematem przewodnim był Internet - uczniowie tworzyli katalog bezpiecznych i przydatnych stron internetowych, wypowiedzieli się na temat portali społecznościowych, a  zasady netykiety pojawiły się na gazetce Samorządu Uczniowskiego. W tym tygodniu wychowawcy przeprowadzili  lekcje związane z komunikacją za pośrednictwem najpopularniejszego portalu, jakim jest Facebook. Trzeci tydzień dotykał problemu nadmiernego korzystania z gier komputerowych, uczniowie zastanawiali się nad ich wpływem. Informacje o grach pojawiły się również na gazetce Samorządu. W czwartym tygodniu uczniowie tworzyli reklamy społeczne, a zadaniem wychowawców było zwrócenie uwagi na manipulacyjny wpływ reklam oraz konieczność krytycznego odbioru informacji. Piąty tydzień związany był z fonoholizmem. Podczas realizacji tematów wykorzystano twórcze i odtwórcze scenariusze zajęć opracowane przez autora projektu.

W ramach zakończenia innowacji 21 listopada2014 r.odbyło się spotkanie podsumowujące: rozstrzygnięto konkursy, wręczono uczestnikom dyplomy oraz upominki. Uczniowie klasy V pod opieką autora innowacji przygotowali przedstawienie profilaktyczne:Okno na świat przeciwko nadmiernemu oglądaniu telewizji. 27 listopada wychowankowie MOW-u, zwycięzcy konkursu uczestniczyli w wycieczce do Spichlerza Polskiego Rocka

w Jarocinie ( podczas zwiedzania podejmowano tematy związane z cenzurą i wolnością słowa, zwłaszcza w masowych środkach przekazu). 9 stycznia w ramach pedagogizacji rodziców wychowawcy rozdali rodzicom ulotki informacyjne oraz zreferowali realizowany program.

3. Podsumowanie:

Zaproponowana innowacja pedagogiczna poszerza program profilaktyczny o nowe treści kształcenia związane z cyfrowymi mediami oraz zakłada interwencję zbiorową
w realizacji założonych celów. Promuje zdrowy styl życia,
stwarza okazję do rozwijania pozakomputerowych zainteresowań, ukazuje pozytywne i negatywne skutków korzystania
 z cyfrowych urządzeń. Zwraca uwagę na konieczność selektywnego, odpowiedzialnego korzystania z elektronicznych środków przekazywania informacji.Zaprezentowany układ treści skoncentrowany został wokół głównych rodzajów aktywności dziecka: społecznej, językowej, poznawczej i zdrowotnej. Uwzględnia specyfikę pracy nauczyciela z dziećmi niepełnosprawnymi - zakłada wizualizację prezentowanych treści, dbałość o ich zdrowie i bezpieczeństwo.Dzieci niepełnosprawne intelektualnie bardzo łatwo przywiązują się do nowych gadżetów i bezkrytycznie przyjmują wiadomości. Potrzebują przewodników po wirtualnym świecie - należy zwrócić ich uwagę na możliwości techniki, ale również przestrzec przed  niewłaściwym wykorzystaniem urządzeń.

Uczniowie chętnie pracowali na zajęciach, rozwiązywali karty pracy, uczestniczyli
w konkursach,  a przede wszystkim podejmowali dyskusje na temat ich ulubionych gier, stron internetowych  czy programów. Wiele pozytywnych  emocji wzbudziło szkolne przedstawienie, przede wszystkim wśród młodzieży biorącej udział w spektaklu. Myślę, iż świadomość uczniów na temat bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych znacznie wzrosła, co potwierdza obserwacja uczniów na lekcjach oraz przeprowadzone z nimi rozmowy kierowane.

Uważam, że wychowanie medialne jest potrzebne, aby każdy uczeń, również niepełnosprawny intelektualnie, mógł bezpiecznie funkcjonować w świecie Internetu, telewizji i innych mediów.