Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Warunkiem przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


W skład Zespołu wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Branżowa Szkoła I Stopnia (kształcenie w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych (dawniej: malarz-tapeciarz), piekarz. W tych zawodach praktyki organizowane są we własnym zakresie. W zawodach: ślusarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych praktyki zapewnia szkoła.

     Placówka prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przeznaczone dla dzieci od chwili narodzin do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej; zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną na terenie zespołu lub w domu rodzinnym.

 Zespół Placówek Specjalnych to miejsce  przyjazne dzieciom i młodzieży, stwarzające najlepsze warunki do nauki i zajęć praktycznych, ale także do uprawiania sportu i realizowania osobistych pasji i zainteresowań. W związku z tym uczniowie mają zapewnione:

 • opiekę psychologa, pedagoga i logopedy,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjne:
 • - usprawniające techniki szkolne,

  - artystyczne – terapia przez sztukę,

  - rewalidacyjne,

  -dydaktyczno-wyrównawcze,

  - korekcyjno-kompensacyjne,

  - korygujące wady postawy,

  - korygujące wady mowy,

  - integracja sensoryczna,

  - terapia behawioralna dziecka z autyzmem,

  - stymulacja wzroku,

  - stymulacja słuchu,

  - z zakresu samoobsługi,

  - alternatywne metody komunikacji,

  - ośrodek karier,

  - dogoterapia,

  - hipoterapia,

 • szeroko pojętą indywidualizację metod, form i programów nauczania,
 • zajęcia w świetlicy szkolnej od 7ºº do 16ºº,
 • opiekę pielęgniarki,
 • poradnictwo dla rodziców,
 • bezpłatny dostęp do podręczników,
 • bezpłatne dojazdy i codzienne obiady.

     Grono Pedagogiczne to wykwalifikowana kadra oligofrenopedagogów i innych specjalistów: jak logopeda, psycholog, pedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta behawioralny autyzmu, neurodydaktyk, rehabilitant i in.

   Wychodząc naprzeciw wymaganiom uczniów i rodziców dążymy nieustannie do podnoszenia standardów nauczania poprzez unowocześnianie bazy techno-dydaktycznej.

 Zespół posiada:

 • sale lekcyjne wyposażone w specjalistyczny sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • klasopracownie:
  • biologiczno-chemiczną,
  • techniczną,
  • dwie sale komputerowe,
  • dwie sale gastronomiczne,
  • salę z tablicą interaktywną,
 • salę doświadczania świata,
 • zastępczą salę gimnastyczną,
 • minisiłownię,
 • bibliotekę,
 • dwie świetlice,
 • warsztat stolarski,
 • salę integracji sensorycznej,
 • salę rehabilitacyjną.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, atutem i wizytówką placówki jest:

 • stymulacja audio-psycho-lingwistyczna prowadzona metodą Alfreda Tomatisa – metoda ta polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji uwagi, jakości uczenia się oraz rozwijania zdolności językowych, wspomaga funkcjonowanie dyslektyków, zwiększa kreatywność i polepsza zachowania społeczne.
 • EEG Biofeedback – to nowoczesna aparatura umożliwiająca trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności. Pacjent, podłączony do systemu poprzez elektrody, kontroluje przebieg videogry wyłącznie przy użyciu myśli. Terapeuta tak dostraja parametry fal mózgowych pacjenta, by stymulować powstawanie nowych wzorców, a hamować te niewłaściwe. Neurofeedback stosowany jest w terapii dzieci z ADHD, u osób z zaburzeniami procesu uczenia się oraz po urazach czaszki. Wspomaga leczenie padaczki. Polecany jest również osobom zdrowym dla poprawy koncentracji.