Klauzula  informacyjna


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

    Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)      kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

5)      podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,  w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6)      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

·         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

·         prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,

·         prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

o   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

o   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

o   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

o   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

o   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

·         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –  w przypadku, gdy:

o   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

o   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

o   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

·         prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o   przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

o   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

·         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o   zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

o   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7)      Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

                                                Inspektor Danych Osobowych

    e-mail: inspektor@osdidk.pl

 

Informacje ogólne

Niniejszy serwis internetowy został wykonany w oparciu o zasady zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r, Nr 212, poz. 1766)

   Minimalne wymagania dotyczące użytkowania serwisu Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie:

1. System operacyjny umożliwiający wyświetlanie stron internetowych w trybie graficznym.

2. Przeglądarka internetowa z wbudowaną obsługą javascript w wersji 2

3. Zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player ( kliknij aby pobrać)

4. Obsługa cookies (tzw. ciasteczka).

5. Rozdzielczość ekranu monitora co najmniej 1024x768 pikseli.

6. Włączona obsługa tzw. wyskakujących okienek

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZPS w Pleszewie, dbając o upodobania użytkowników w zakresie wyboru przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego komputera, dostosowała niniejszy serwis do najpopularniejszych przegladarek, i tak:

 • Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej- system operacyjny MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows 8
 • Mozilla Firefox w wersji od 5.x - system operacyjny MS Windows XP, MS Windows 7, Ubuntu Linux 10.4+, Mac OS 10.5+
 • Opera w wersji 10.1 oraz 10.5 - system operacyjny MS Windows XP, MS Windows 7, Ubuntu Linux 10.4+, Mac OS 10.5+
 • Google Chrome w wersji od 4 - system operacyjny MS Windows XP, MS Windows 7, Ubuntu Linux 10.4+
 • Safari 5 + - system operacyjny Mac OS 10.5+

Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich producentów i użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych i tak:

Polityka prywatności

 • Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis "zps.pleszew.pl". Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem, oraz uzyskiwania ogólnych informacji na temat liczby odwiedzin, regionu, oraz innych informacji o charakterze ogólnym.
 • Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych są przez Zespół Placówek Specjalnych w pleszewie za pośrednictwem dostawcy usług hostingowych, przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
 • Zebrane logi serwera (adres IP, domena, czas nadejścia zapytania, rodzaj przeglądarki) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem oraz serwerem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę serwisu. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.
 • Zespół placówek Specjalnych w Pleszewie nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.
 • W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane

Administrator Danych Osobowych

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Osiedlowa 1
tel. +48 74 27 877

Cel przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja usług lub towarów)
 • możliwość przedstawiania bieżącej oferty placówki

Podstawa
przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja zamówionych przez Ciebie usług)
 • prawnie usprawiedliwiony cel (marketing bezpośredni usług własnych)
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (wysyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną)

Planowany okres przechowywania danych

Do momentu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną.
Do czasu zakończenia wykonywania usług lub sprzedaży towarów. W praktyce oznacza to czas do zakończenia współpracy.

Kategorie przetwarzanych danych

 • imię i nazwisko
 • telefon komórkowy; adres e-mail
 • miejsce zatrudnienia (typ pracodawcy, nazwa, adres)
 • dane do faktury

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania lub usunięcia
 • zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
  usług własnych lub towarów oferowanych przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody

Twój dostęp do danych

 • dane są dostępne w siedzibie placówki
 • istnieje możliwość uzyskania wydruku/kopii danych

Powierzanie przetwarzania danych

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie powierza przetwarzanie danych osobowych NA PODSTAWIE UMOWY POWIERZENIA

Udostępnianie danych innym podmiotom

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie NIE UDOSTĘPNIA pozyskanych danych osobowych innym podmiotom

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza UE)

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie NIE PRZEKAZUJE danych osobowych do państw trzecich (poza UE)

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu

 

Warunki użytkowania serwisu

Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym Zespołu Placówek Specjalnych w pleszewie, zwanym w dalszej treści ZPS, są publikowane dla celów informacyjnych, edukacyjnych oraz poznawczych.
Wszelkie dane zamieszczone na witrynie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność ZPS lub/i autorów udostępniających te informacje.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

ZPS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

 • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
 • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 • interpretacji i/lub wykorzystania informacji przyrodniczych, prawnych i wszelkich innych dostępnych w serwisie;
 • tymczasowego charakteru danych i informacji, które mogą ulec zmianie w procesie kontroli, weryfikacji i korekty przed osiągnięciem ostatecznego kształtu, nie umieszczanego już w serwisie zps.pleszew.pl.
Warunki użytkowania serwisu

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji zawartych w serwisie możliwe jest wyłącznie z podaniem ZPS jako źródła informacji.
Zabrania się rozpowszechniania i wykorzystywania danych zawartych w serwisie w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich w serwisy www w taki sposób, jakby stanowiły ich integralną całość.
Zabrania się także, bez zgody ZPS, wielokrotnego lub systematycznego pobierania elementów z witryny, elementów nawet nie chronionych, pobranie, których mogłoby powodować szkodę.
Loga (Znaki graficzne) użyte w niniejszym serwisie internetowym są prawnie chronionym znakiem towarowym. Wszelkie zmiany ich kształtu i kolorystyki są zabronione.

Jednocześnie zezwala się na wykorzystywanie treści zawartych w niniejszym serwisie internetowym na następujących warunkach:
 • prezentowana będzie całość wykorzystywanej informacji, bez zmian, skrótów i przeróbek;
 • wykorzystywana informacja będzie w całości odnośnikiem do serwisu ZPS (www.zps.pleszew.pl), lub też będzie go zawierać;
 • zamieszczona informacja może być wykorzystywana w celach naukowych lub badawczych z zastrzeżeniem operacyjnego charakteru tej informacji;
 • zezwala się na umieszczanie na własnej witrynie części materiałów witryny www.zps.pleszew.pl, o ile zostało to wyrażone w sposób jawny.

Jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych (przetwarzanie lub/i wykorzystywanie danych) umieszczonych w serwisie (nazwiska lub/i dane osobowe pracowników, współpracowników oraz kooperantów lub innych osób) w tym ich wizerunek są dopuszczalne wyłącznie, jeżeli wyrazi na to zgodę osoba, której dane dotyczą.

Korespondencja otrzymana przez ZPS za pośrednictwem poczty elektronicznej jest traktowana jako nie mająca charakteru prywatnego lub poufnego. ZPS zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystywania otrzymaną tą drogą korespondencji i innych materiałów.

ZPS zachowuje sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w każdym czasie i w każdym zakresie, bez podawania informacji o dokonanych zmianach w osobnym ogłoszeniu.

Aktualizacja: 16.03.2018 r.