Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Psycholog

– osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.*

 

 

Pedagog

− to osoba posiadająca ukończone wyższe studia pedagogiczne z odpowiednią specjalnością, właściwe kwalifikacje pedagogiczne w danej specjalizacji potwierdzone wymaganą dokumentacją. Pedagog przyczynia się do udzielania porad pedagogicznych polegających w szczególności na: diagnozie pedagogicznej, opiniowaniu, orzekaniu, pedagoterapii (po ukończeniu odpowiednich studiów podyplomowych w zakresie wykonywanej specjalizacji) oraz na udzielaniu pomocy pedagogicznej. Pedagog bada i opisuje zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych.*

 

 

Logopeda

– zawód medyczny, zajmujący się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju.*

 

Rodzaje zajęć rewalidacyjnych

 • artystyczne-terapia przez sztukę,
 • rewalidacyjne inne,
 • usprawniające techniki szkolne,
 • korygujące wady postawy,
 • korygujące wady mowy,
 • dla dzieci z wadą słuchu i słabosłyszących,
 • dla dzieci z wadą wzroku i słabowidzących,
 • alternatywne formy komunikacji,
 • doskonalące samoobsługę,
 • integracja sensoryczna,
 • terapia behawioralna dziecka z autyzmem

Czas pracy psychologa, pedagoga, logopedy
Dzień tygodnia
Psycholog
Pedagog
Logopeda
Poniedziałek 1300 - 1500 0900 - 1300 0745 - 1245
Wtorek 0800 - 1700 0900 - 1500 0730 - 1400
Środa 0800 - 1130 0800 - 1430 0745 - 1245
Czwartek 0800 - 1500 0800 - 1300 0700 - 1300
Piątek 0800 - 1400 0900 - 1100 1100 - 1300

 

* Informacje podane na podstawie Wikipedii