Projekty realizowaneMatematyka w laboratorium

Projekt "Matematyka w laboratorium" został laureatem konkursu grantowego, ogłoszonego w ramach Programu "mPotęga". Będzie realizowany w naszej szkole od października do grudnia 2018 roku pod opieką nauczycielki matematyki, pani Arlety Tyrry-Zając oraz nauczycielki biologii, p. Grażyny Szklarz. Ma na celu ukazanie związku pomiędzy matematyką a medycyną.

Zaplanowane zadania projektowe:

1.Przygotowanie ulotki informacyjnej i jej rozpowszechnienie na terenie Pleszewa.

2. Realizacja filmików edukacyjnych.

3. Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów chemicznych.

4. Przygotowanie piramidy żywieniowej i prawidłowych jadłospisów.

5. Przygotowanie konkursu matematycznego.

6. Spotkania z ciekawymi ludźmi (aptekarz, dietetyk).

7. Wycieczka edukacyjna do Wrocławia.

Odbiorcami bezpośrednimi będą uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Pełna dokumentacja działań zostanie umieszczona na witrynie https://sites.google.com/site/szklarzgrazyna/matematyka-w-laboratorium. Zapraszamy.


Projekt ekologiczny " Drzewo-przyjaciel ekosystemu. Myśl globalnie, działaj lokalnie"


 

Projekt ekologiczny pt." Drzewo-przyjaciel ekosystemu. Myśl globalnie, działaj lokalnie", opracowany przez nauczycieli Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie (K. Boruszczak, G. Szklarz, E. Adaszak) został laureatem konkursu grantowego "Po stronie natury" Fundacji Nasza Ziemia (www.postronienatury.pl). Grant ufundowała firma Żywiec Zdrój S.A. Projekt jest realizowany od października 2016 r. i potrwa do kwietnia 2017r. Głównym celem jest przede wszystkim czynny udział uczniów na rzecz ochrony przyrody i wspierania bioróżnorodności. Zaplanowano m.in. lekcję terenową w Nadleśnictwie Taczanów, udział w rewitalizacji lasu, zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu, konkurs plastyczny pt. " Drewno i korek", trzyetapowy quiz Młodego Obserwatora Przyrody. Uczniowie pod okiem fotografa wykonają zdjęcia drzew w pobliskim parku, przygotują ulotkę informacyjną " Drzewo-przyjaciel ekosystemu. Myśl globalnie, działaj lokalnie". Punktem kulminacyjnym będzie wystawa plenerowa " Metamorfoza drzew" i spektakl teatralno-muzyczny w parku przy ul. Ogrodowej.
Podjęte działania dokumentowane są na Facebooku. Zapraszamy na stronę:


link do strony projektu


  


Erasmus +

Od 01.września 2016 do 31. sierpnia 2018 uczniowie ZPS będą realizować unijny projekt edukacyjny Erasmums + w ramach akcji 2 „Partnerstwa strategiczne”, który polega na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, zajmujących się edukacją szkolną. Celem projektu jest wprowadzenie długofalowych zmian oraz innowacji. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także o podnoszenie jakości wczesnej edukacji. Wymiany zagraniczne młodzieży i nauczycieli odbędą się pomiędzy szkołami partnerskimi z Niemiec, Turcji, Czech i oczywiście naszą szkołą . Podejmowane działania będą się skupiać przede wszystkim na zwiększeniu motywacji nauki języka niemieckiego , polepszeniu kompetencji językowych, oraz rozwijaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych nauczycieli. Inicjatorką i koordynatorką projektu w naszej szkole jest Pani Izabela Ciszewska- nauczyciel języka niemieckiego.

Pomost Przyjaźni

   Od ponad ośmiu lat nasza placówka realizuje projekt „Pomost Przyjaźni”. W programie biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie i Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Młodzież współpracuje z uczniami szkoły specjalnej przez cały cykl swojego kształcenia. Każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej opiekuje
się jednym dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Pomysłodawcą programu i pełniącą opiekę nad jego realizacją jest psycholog szkoły specjalnej. Przed rozpoczęciem zajęć młodzież jest przygotowywana do tego zadania. Odbywa się spotkanie, podczas którego psycholog charakteryzuje dzieci niepełnosprawne intelektualne i ich  zachowania, omawia sposoby reagowania w różnych sytuacjach.  Uczniowie biorący udział w realizacji programu znają upodobania swoich podopiecznych, wiedzą, jak radzić sobie z trudnymi niejednokrotnie reakcjami dzieci. Potrafią zorganizować im czas poprzez spacer, zajęcia na placu zabaw, zajęcia plastyczne, sportowe, komputerowe i inne. Wykazują przy tym cierpliwość, są odpowiedzialni. Dzieci niepełnosprawne rozpoznają swoich przyjaciół, oczekują ich wizyt.

   Program „Pomost Przyjaźni” uzyskał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym w 2003 roku (Europejskim Roku Niepełnosprawnych) przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu „Wiem, Rozumiem, Umiem Pomóc”. Konkurs polegał na przedstawieniu współpracy szkół ponadgimnazjalnych z placówkami zajmującymi
się osobami


Utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w powiecie pleszewskim

   Powiat pleszewski przystąpił w czerwcu do konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w MOW – poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych”. Zespół Placówek Specjalnych otrzymał dofinansowanie na realizację zadania Utworzenie MOW w powiecie pleszewskim w wysokości 56 357zł.
Projekt dotyczy utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie dla nieletnich chłopców z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Planowane działania:

 • Stworzenie warunków mieszkalnych
 • Stworzenie świetlicy dla każdej grupy i właściwe wykorzystanie jej
 • Wyposażenie kącika zajęć kulinarnych i nauka obsługi sprzętu AGD
 • Wyposażenie sali rekreacyjno- sportowej i prowadzenie zajęć
 • Doposażenie stołówki.

Główny rezultat działania to otwarcie i niezbędne doposażenie MOW.

Utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w powiecie pleszewskim Utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w powiecie pleszewskim Utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w powiecie pleszewskim


Po uśmiech dziecka

   Zespół Placówek Specjalnych w roku szkolnym 2011/ 2012 przystąpił do realizacji projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt „Po uśmiech dziecka” realizowany jest we wszystkich klasach I- III Szkoły Podstawowej Specjalnej.
Cel główny projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% szkół podstawowych podległych Radzie Powiatu w Pleszewie.

Cele szczegółowe projektu:

 • zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno-wychowawczej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi
 • zwiększenie sprawności grafomotorycznej
 • zwiększenie tempa czytania
 • zwiększenie sprawności liczenia
 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi i pamięci.

W ramach projektu szkoła zakupi środki dydaktyczne oraz zrealizuje zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego.

Nauczyciele prowadzą 3 rodzaje zajęć:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • zajęcia specjalistyczne- terapia EEG Biofeedback.
Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 30000zł.