Projekty zrealizowane

Zdrowy i samodzielny przez ruch

Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” projekt pt. „Zdrowy i samodzielny przez ruch W roku szkolnym 2014/2015 z ramienia Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Razem w Przyszłość”, realizowany był projekt o nazwie „Zdrowy i samodzielny przez ruch”. Czas trwania: od 08.09.2014 r. do 28.11.2014 r., liczba uczestników biorących udział w projekcie: 49 podopiecznych Stowarzyszenia uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. Celem projektu było: POSZERZANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ I UDZIAŁU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM, TWORZENIE WARUNKÓW DO AUTOKREACJI I SAMOREALIZACJI OSÓB NIEPENOSPRAWNYCH. Podczas projektu realizowane były zajęcia : REHABILITACJA RUCHOWA REHABILITACJA RUCHOWA W WODZIE HIPOTERAPIA INTEGRACJA SENSORYCZNA W ramach projektu został zakupiony sprzęt za łączną kwotę 3079,60. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.”

 


   Od 1 października 2008 roku w naszej placówce odbywały się zajęcia zorganizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W celu pozyskania funduszy z w/w projektu napisany został program „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych”. Jego realizacja trwała 2 lata, od 1.10.2008 r do 30.05.2010 r. Uczestnikami zajęć byli nasi uczniowie oraz uczniowie Zespołu Szkół Publicznych nr 2 oraz Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie. W ciągu 2 lat działania, program objął 92 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

   W ramach projektu prowadzone były następujące zajęcia: terapia EEG Biofeedback, terapia metodą Tomatisa, techniki szkolne, zajęcia artystyczne (plastyczne i teatralne), zajęcia z języka niemieckiego, zajęcia komputerowe, konsultacje z doradcą zawodowym. Pozyskano ogółem 537.193,52 zł. W rozbiciu na lata trwania projektu kwoty te prezentowały
się następująco:

2008 rok – 124.053,12 zł,
2009 rok – 244.614,30 zł,
2010 rok – 168.526,10 zł.

   Udział naszej placówki w projekcie pozwolił stworzyć dzieciom i młodzieży optymalne warunki rozwoju i edukacji, z wykorzystaniem środków i metod najbardziej im odpowiadających. Różnorodność zajęć gwarantowała spełnienie indywidualnych oczekiwań, związanych zarówno z ich zainteresowaniami, jak i potrzebami edukacyjnymi. Wymiernymi efektami unijnych zajęć były miedzy innymi przygotowane przez uczniów i eksponowane w czasie uroczystości szkolnych liczne przedstawienia teatralne, wystawy prac plastycznych, prezentacje multimedialne, filmy.

Sprzęt z EFS

Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie uczestniczył w realizacji następujących projektów finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Europejski Fundusz Społeczny:

10.01.2006 r. - „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz. I - dostawa środków dydaktycznych do szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych”.

23.06.2006 r. „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz. II i III - dostawa środków dydaktycznych do szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych”.

27.06.2006 r. „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz. II i III”.

17. 08. 2006 r. „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz. II i III”.

17.10 2006 r. „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz. II i III - dostawa środków dydaktycznych do szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych”.

13. 11.2006 r. „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz. II i III”.

15.06.2007 r. „Pracownie komputerowe dla szkół”.

30. 11. 2007 r. „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz. IV”.

26.10. 2007 r. „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz. IV”.

28.11.2008 r. „Pracownie komputerowe dla szkół”.


W ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
-wyposażono szkołę w sprzęt komputerowy oraz zestaw oprogramowania do pracowni komputerowej,

Zakupiono specjalistyczny sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
-sprzęt do terapii logopedycznej oraz sprzęt wspomagający terapię zaburzeń psychosomatycznych do placówek specjalnych integracyjnych (zestaw BIOFEEDBACK),
-zestaw sprzętu do stymulacji audio – psycho – lingwistycznej metodą TOMATISA,

Unowocześniono pracownie:
- wyposażono pracownie w zestawy do praktycznego nauczania biologii oraz ekologii włącznie z zestawami do doświadczeń wspomaganych komputerowo oraz niezbędnymi środkami poglądowymi; częściowo możliwą do wykorzystania także w pracowni fizyki i chemii.

 

Socrates Comenius

   W latach 2004 – 2007 nasza placówka współpracowała  w ramach programu Socrates Comenius - „Europa ekologiczna? -naturalnie! Przykłady edukacji środowiskowej w szkole.” Naszymi partnerami były szkoły: Ecole Publique w Mazayes (Francja) i Schule am Voßbarg w Rastede (Niemcy).
Projekt zakładał realizację tych samych zadań we wszystkich szkołach partnerskich poprzez:

  • założenie oczka wodnego oraz prowadzenie systematycznych obserwacji fauny i flory,
  • prowadzenie obserwacji pogody (mierzenie temperatury, opadów atmosferycznych, ciśnienia, wilgotności powietrza, prędkości i kierunku wiatru),
  •  budowę „domku dla owadów” oraz ich systematyczną obserwację w różnych porach roku,
  • wprowadzenie projektu „zdrowego odżywiania”,
  • segregację śmieci i odpadów,
  • oszczędność energii,
  • zebranie danych i ich opracowanie w formie publikacji książkowej.

   Od 1 grudnia 2004r. uczniowie prowadzili obserwację pogody i dokonywali pomiarów w szkolnej stacji meteorologicznej. Wyniki pomiarów zapisywane były na specjalnych arkuszach, które przesyłano do szkół partnerskich. Dzięki wymianie informacji uczniowie poznali klimat i warunki środowiskowe panujące w Niemczech i Francji. Systematycznie prowadzona była obserwacja życia w założonym przez nas, wiosną 2005r., oczku wodnym. Na szkolnej działce powstał również „domek dla owadów.”

   W roku szkolnym 2005/2006 rozpoczął się projekt „zdrowe odżywianie”. Na szkolnej działce uczniowie założyli ogródek warzywny, gdzie samodzielnie produkowali zdrową żywność. Młodzi plantatorzy brali także udział w lekcji muzealnej „Tradycyjne pożywienie ludowe”. Mieli możliwość obejrzenia między innymi pokazu wypieku chleba, pomagali przy wyrobie masła i regionalnej potrawy z twarogu.
   Projekt na rok szkolny 2006/2007 został poszerzony o dwa obszary: segregację śmieci i oszczędność energii (prądu, ogrzewania). Uczniowie przygotowali inscenizację, w której wyjaśnili takie pojęcia jak segregacja śmieci czy recykling. Główną atrakcją był pokaz mody ekologicznej. Odbyły się również konkursy plastyczne związane z recyklingiem. Uczestnicy wykonywali: plakaty, biżuterię ekologiczną i potwory śmieciowe. Zajęliśmy się również produkcją papieru czerpanego, do której wykorzystaliśmy stare gazety. Powstał kącik recyklingu, gdzie zostały umieszczone pojemniki na papier i plastik. Na szkolnej działce założony został kompostownik, gdzie składowane są naturalne odpady, z których powstaje nawóz.

   Trzyletnia współpraca w ramach projektu Socrates Comenius została podsumowana we wspólnie opracowanej książce.