Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami oraz stopniami niepełnosprawności takimi jak dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczących się w zespołach edukacyjnych, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczących się w zespołach rewalidacyjno - wycho- wawczych. Z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim nauczyciele pracują w oparciu o programy nauczania.
Zapraszamy
Ośrodek jest całodobową placówką resocjalizacyjną dla chłopców. Celem naszego Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, umożliwienie uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, wychowania młodzieży w poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata. Istotnym celem jest ponadto zapewnienie bezpiecznych warunków kształcenia i wychowania, a także przygotowanie wychowanków do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym i samodzielności życiowej.
Zapraszamy
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których dyrekcja i Rada Pedagogiczna publikują informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Podstawa prawną Biuletynu Informacji Publicznej, jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Zapraszamy

10 lat ZSS w Pleszewie   Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie jeszcze jako Zespół Szkół Specjalnych w 2011 roku obchodził 10 – lecie powstania. Ta okrągła rocznica oraz świętowany corocznie Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, były powodem mszy dziękczynnej odprawionej przez księdza kanonika Tadeusza Pietrzaka w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie oraz zorganizowania wspaniałej uroczystości, która miała miejsce 20 maja 2011r. w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość.

   Jubileusz uświetnili swoją obecnością przedstawiciele lokalnych władz, placówek oświatowych, uczniowie ze szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych i Zespołu Szkół Technicznych) - współpracująca z nami w ramach programu "Pomost przyjaźni".

Czytaj więcej»